Mức học phí phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là sinh viên. Học phí ưu đãi áp dụng cho tất cả các lớp tại Anh ngữ Ms Thanh